Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/ceccarbr/public_html/database.php on line 12
HOTARARE Nr. 1 din 23 octombrie 1995 *** Republicata

CECCAR Braila


Newsletter

    Inscrie-ti adresa de e-mail in baza noastra de date si vei fi la curent cu ultimele noutati de la CECCAR


e-Sondaj Chestionare on-line
Untitled 1

ROF CECCAR actualizat

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi

Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
________________________________________
    ___________
 Text actualizat la data de 17.01.2014. Actul include modificările din următoarele acte:
- Hotărârea nr. 13/2013 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 17/01/2014.
CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   1. Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de utilitate publică şi autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, precum şi societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, în condiţiile prevăzute de lege.
   2. Corpul, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi, precum şi calitatea serviciilor prestate de aceştia.
    Membrii Corpului, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

CAPITOLUL II
  Organele de conducere şi de control ale Corpului

   3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi (denumită în continuare Conferinţa naţională), Consiliul superior al Corpului (denumit în continuare Consiliul superior) şi Biroul permanent al Consiliului superior (denumit în continuare Biroul permanent).
   4. Conferinţa naţională este organul superior de conducere şi de control al Corpului.
    Conferinţa naţională este constituită din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, membrii Comisiei superioare de disciplină, ai comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi din reprezentanţi ai membrilor din fiecare filială a Corpului, desemnaţi de adunările generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 de membri înscrişi în Tabloul Corpului în vigoare la 31 decembrie a anului expirat.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 1. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   5. Conferinţa naţională este legal constituită dacă este asigurată participarea majorităţii membrilor prevăzuţi la pct. 4 paragraful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţională, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la pct. 4 paragraful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    Conferinţa naţională este ordinară şi extraordinară.
   6. Conferinţa naţională ordinară se întruneşte anual prin grija Consiliului superior, care alege locul şi stabileşte data; convocarea Conferinţei naţionale ordinare se face cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia.
   7. Conferinţa naţională ordinară are atribuţiile prevăzute de art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    În exercitarea atribuţiilor sale legale, Conferinţa naţională ia şi următoarele măsuri:
   a) aprobă prin vot deschis situaţiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al exerciţiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;
   b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central şi teritorial, sistemul de salarizare pentru anul următor, precum şi principiile şi criteriile de organizare şi de salarizare a personalului angajat al Corpului;
   c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare şi cuantumul cheltuielilor de deplasare şi reprezentare;
   d) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului superior şi ai comisiei de cenzori; alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 3. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor aleşi;
   f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizaţiilor pentru organele alese ale Corpului;
   g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor administrative şi/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat;
   h) stabileşte anual cotizaţiile datorate de membrii Corpului şi taxele de înscriere în evidenţele Corpului;
   i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezentul regulament;
   j) stabileşte măsurile necesare şi urmăreşte îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de actele normative, precum şi a propriilor hotărâri.
    ___________
    Punctul 7. a fost modificat prin punctul 2. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   8. Conferinţa naţională extraordinară are loc numai în cazuri deosebite şi se convoacă cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea ei, de către Consiliul superior, pe baza ordinii de zi stabilite de acesta din proprie iniţiativă sau la propunerea filialelor reprezentând peste o cincime din totalul membrilor Corpului.
   9. Cu ocazia Conferinţei naţionale extraordinare pot fi organizate "zile de studii" (seminarii, colocvii etc.), ca urmare a unor lucrări executate şi expuse de experţi contabili şi contabili autorizaţi şi, eventual, cu concursul unor persoane şi personalităţi din afara Corpului, sub conducerea unui raportor general, desemnat de Consiliul superior dintre membrii săi.
   10. Consiliul superior exercită drepturile Corpului, aferente statutului său de persoană juridică de utilitate publică; în mod esenţial, are ca atribuţie reprezentarea profesiunii în faţa autorităţilor publice prin preşedintele său şi coordonarea acţiunilor consiliilor filialelor judeţene.
   11. Consiliul superior cuprinde maximum 18 membri titulari, inclusiv preşedintele, şi 4 supleanţi. Reprezentarea experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se stabileşte în funcţie de procentajul experţilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul ţării, conform tabelului următor:
   
Ponderea experţilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul ţării Numărul membrilor titulari Numărul membrilor supleanţi
 Experţi contabili Contabili autorizaţi Experţi contabili Contabili autorizaţi
Până la 50% inclusiv 12 6 3 1
Peste 50% şi până la 65% inclusiv 13 5 4 0
Peste 65% şi până la 85% inclusiv 15 3 4 0
Peste 85% şi până la 100% 17 1 4 0
100% 18 0 4 0

    Stabilirea locurilor aferente celor două categorii profesionale se face, potrivit paragrafului 1, de către Biroul permanent, cu 3 luni înaintea datei stabilite pentru alegeri.
    ___________
    Punctul 11. a fost modificat prin punctul 4. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   12. Funcţiile membrilor Consiliului superior nu sunt remunerate; aceştia însă beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare şi de reprezentare. De asemenea, pot primi indemnizaţii pentru activităţile efectiv prestate pentru Corp, în limitele şi în condiţiile aprobate de Conferinţa naţională.
   13. Membrii titulari şi supleanţi ai Consiliului superior sunt aleşi, prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţilor Corpului mandatele a jumătate din numărul celor aleşi sunt reînnoite la fiecare 2 ani.
   14. Locurile vacante în Consiliul superior provin, de regulă, prin încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani în cadrul acestuia. Membrii cărora le încetează mandatul pot să îşi depună candidatura şi să fie realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.
   15. Alegerile pentru Consiliul superior se fac prin vot secret; sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut minimum două treimi din numărul voturilor exprimate. În cazul în care candidaţii nu întrunesc această majoritate se organizează al doilea tur de scrutin, la care sunt declaraţi aleşi cei care au întrunit majoritatea simplă a voturilor exprimate.
   16. Modul de depunere a candidaturilor, de desfăşurare a votării şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
   17. Consiliul superior se convoacă cel puţin o dată pe semestru de către preşedintele său şi ori de câte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majorităţii membrilor Consiliului superior, precum şi la cererea Comisiei superioare de disciplină. Şedinţele Consiliului superior au cvorum dacă sunt prezenţi sau reprezentaţi trei pătrimi din numărul membrilor titulari. Hotărârile Consiliului superior sunt valabile dacă au fost luate cu două treimi din numărul membrilor prezenţi. Dacă nu s-a întrunit cvorumul, se organizează o altă şedinţă a Consiliului superior, cu o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor titulari, cu aceeaşi ordine de zi şi făcând obiectul unei convocări speciale în termen de 15 zile. În acest caz, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. La paritate de voturi, votul preşedintelui de şedinţă este hotărâtor.
    Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret; hotărârile sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul Corpului. Hotărârile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   18. Consiliul superior are următoarele atribuţii:
   a) alege dintre membrii săi 5 vicepreşedinţi ai Consiliului superior: 4 dintre aceştia sunt aleşi dintre experţii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizaţi;
   b) asigură elaborarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului; după aprobarea de către Conferinţa naţională, potrivit legii, regulamentul va fi înaintat spre avizare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Justiţiei;
    ___________
    Litera b) a fost modificată prin punctul 5. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   c) asigură elaborarea şi completarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili pe baza Codului etic IFAC;
   d) asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului Corpului;
   e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil şi de contabil autorizat;
   f) veghează ca reglementările privind dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat să fie aplicate strict;
   g) asigură coordonarea activităţii consiliilor filialelor; aprobă metodologia de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Corpului;
   h) aprobă statele de funcţii ale Corpului la nivel central şi teritorial;
   i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii şi cercetări destinate a face să progreseze profesia şi ştiinţa contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul instituţiilor guvernamentale şi neguvernamentale, la solicitarea acestora;
   j) decide în termen de 30 de zile asupra contestaţiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină;
   k) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a compartimentelor şi verigilor organizatorice ale Corpului;
   l) ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi a celei de asigurare a riscului profesional de către toţi membrii Corpului;
   m) analizează activitatea membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină, experţi contabili, şi ia măsuri administrative, organizatorice, inclusiv de natură disciplinară; pentru preşedintele şi membrii Comisiei superioare de disciplină, experţi contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferinţei naţionale, care hotărăşte;
   n) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.
   19. Biroul permanent al Consiliului superior este compus din preşedinte, ales de Conferinţa naţională, şi din vicepreşedinţi, aleşi de Consiliul superior.
    Preşedintele Consiliului superior este şi preşedintele Biroului permanent.
   20. Vicepreşedinţii Biroului permanent sunt aleşi prin vot secret dintre membrii Consiliului superior. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi, care trebuie să fie de cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului superior. La al doilea tur, candidaţii sunt aleşi pe baza majorităţii simple, dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor; la egalitate de voturi, este ales cel mai în vârstă. După expirarea mandatului vicepreşedinţii Biroului permanent pot fi realeşi după o perioadă egală cu cea a mandatului deţinut.
   21. În cazul în care postul devine vacant sau dacă un membru este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul, se procedează la o nouă alegere.
   22. Biroul permanent al Consiliului superior se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi. Biroul permanent asigură înfăptuirea hotărârilor Conferinţei naţionale şi ale Consiliului superior în perioadele dintre şedinţele acestuia. Deciziile emise de Biroul permanent între şedinţele Consiliului superior se prezintă acestuia pentru validare.
   23. Biroul permanent, cu două luni înaintea începerii anului, stabileşte normativele de cheltuieli la nivelul Corpului şi al filialelor, ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului, privind:
   - cheltuielile de deplasare în ţară şi în străinătate;
   - cheltuielile de reprezentare la reuniunile Biroului permanent, ale secţiunilor, departamentelor şi ale invitaţilor acestora;
   - cheltuielile ocazionate de demersurile, sarcinile şi obligaţiile diverse ce revin membrilor Consiliului superior, ţinând seama de funcţiile acestora.
   24. Preşedintele Consiliului superior este ales de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales pentru cel mult încă un mandat.
    Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.
    Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.
   25. Preşedintele Consiliului superior asigură executarea hotărârilor Consiliului superior şi a deciziilor Biroului permanent şi coordonează activitatea curentă a Corpului.
   26. Preşedintele Consiliului superior are următoarele atribuţii:
   a) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului superior şi ale Biroului permanent;
   b) conduce şi coordonează dezbaterile potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament;
   c) prezintă anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exerciţiul viitor;
   d) urmăreşte ca angajarea şi efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinţa naţională;
   e) prezintă situaţiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei naţionale;
   f) reprezintă Corpul în faţa autorităţilor publice, a terţilor sau organizaţiilor naţionale şi internaţionale, apărând prestigiul şi independenţa profesională ale membrilor săi;
   g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa naţională, de Consiliul superior şi de Biroul permanent.
   27. Preşedintele Consiliului superior, cu acordul Biroului permanent, are acces la lucrările consiliilor filialelor, secţiunilor şi departamentelor Corpului, participând la dezbateri fără drept de vot.
   28. Preşedintele Consiliului superior poate să delege un membru al acestuia pentru o acţiune sau activitate determinată.
   29. Preşedintele Consiliului superior are competenţa să reunească preşedinţii consiliilor filialelor sau reprezentanţii lor, în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv.
   30. Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent, de Consiliul superior şi de Conferinţa naţională şi asigurarea legăturii dintre organele alese şi organele executive ale Corpului se înfiinţează Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile Secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului superior.
   31. Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani de Conferinţa naţională ordinară, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.
   311. Situaţiile financiare anuale ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România sunt supuse auditului statutar, conform legii.
    ___________
    Punctul 311. a fost introdus prin punctul 6. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   32. Cenzorii au ca atribuţii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exerciţiul financiar încheiat, a concordanţei dintre operaţiile înregistrate în contabilitate şi cele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, raportând Conferinţei naţionale în legătură cu regularitatea şi sinceritatea conturilor şi a execuţiei bugetare.
    De asemenea, cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea Conferinţei naţionale.
    Cenzorii îşi desfăşoară activitatea potrivit propriului regulament aprobat de Consiliul superior.

CAPITOLUL III
  Organizarea activităţii Corpului

   33. Activităţile Corpului se desfăşoară în cadrul secţiunilor, subordonate birourilor permanente, precum şi departamentelor, direcţiilor şi sectoarelor, subordonate directorului general executiv şi directorilor executivi ai filialelor, după caz.
   34. Secţiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale, şi anume: Secţiunea experţilor contabili şi Secţiunea contabililor autorizaţi. Atribuţiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior.
    Conducerea fiecărei secţiuni este asigurată de cel mult 5 membri, desemnaţi din cadrul Consiliului superior, dintre care: un preşedinte (desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent), un supleant şi 1-3 membri. La propunerea vicepreşedinţilor de resort, în funcţie de necesităţi, secţiunile se completează, prin decizia preşedintelui Consiliului superior, cu specialişti, chiar din afara Corpului, cunoscuţi pentru calificarea, competenţa şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor vot consultativ.
    Secţiunile fac parte din structurile alese ale Corpului şi îşi desfăşoară activitatea operativă prin structurile executive ale Corpului.
   35. Activitatea secţiunilor se desfăşoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul superior; activitatea structurilor executive se desfăşoară pe baza regulamentului intern, a normelor, programelor şi procedurilor de lucru aprobate de Consiliul superior.
   36. Structurile alese şi executive ale Corpului, în exercitarea funcţiilor lor, sunt răspunzătoare pentru păstrarea secretului profesional.
   37. Toţi membrii Consiliului superior, care, fără o motivare valabilă, refuză sau se abţin de la îndeplinirea obligaţiilor profesionale sau de la efectuarea lucrărilor care le sunt impuse de funcţionarea normală a acestuia, sunt consideraţi, de drept, demisionaţi din calitatea lor de membri ai consiliului.
    De asemenea, sunt consideraţi demisionaţi membrii Consiliului superior care au fost sancţionaţi disciplinar.
    Constatarea renunţării unui membru la funcţiile pentru care a fost ales se face prin decizie motivată a Consiliului superior.
   38. Sub coordonarea preşedintelui Biroului permanent, activitatea executivă a Corpului se realizează prin structuri operative şi administrative conduse de directorul general executiv, numit de Consiliul superior, care răspunde de buna funcţionare a structurilor executive ale Corpului.
   39. Directorul general executiv are următoarele atribuţii:
   a) execută hotărârile şi deciziile privind activitatea compartimentelor executive;
   b) pregăteşte, analizează şi centralizează proiectele de buget ale filialelor; elaborează proiectul de buget al Corpului; după însuşirea acestora de către Biroul permanent, prin preşedintele acestuia, le prezintă Consiliului superior pentru adoptare, cu cel puţin o lună înainte de începerea exerciţiului financiar;
   c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, prezentând informări periodice Biroului permanent; în acest sens asigură şi răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii la nivel central şi teritorial, potrivit legii;
   d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat;
   e) organizează şi asigură evidenţa centralizată a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi înscrişi în Tabloul Corpului de către filiale;
   f) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului;
   g) organizează, asigură şi urmăreşte publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat, în interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovaţi de încălcarea reglementărilor privind publicitatea;
   h) asigură publicarea, potrivit legii, a situaţiilor financiare anuale, după aprobarea lor de către Conferinţa naţională;
   i) asigură condiţiile materiale pentru desfăşurarea activităţilor tuturor structurilor Corpului;
   j) propune preşedintelui Biroului permanent, anual, o dată cu proiectul de buget, schema de funcţii şi de salarizare a sectoarelor administrative şi a salariaţilor din subordine;
   k) numeşte şi revocă, cu respectarea statelor de funcţii aprobate de Consiliul superior, personalul de execuţie al Corpului şi îi stabileşte salariile; pentru funcţiile de conducere face propuneri Biroului permanent;
   l) asigură publicarea hotărârilor şi deciziilor organelor superioare ale Corpului, potrivit reglementărilor şi normelor în vigoare;
   m) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului superior, luând cunoştinţă de deciziile şi hotărârile adoptate.
   40. În subordinea directorului general executiv funcţionează compartimentele operative şi administrative care asigură funcţionarea curentă a Corpului. Atribuţiile, competenţele, structura de personal şi relaţiile dintre compartimente se stabilesc prin regulamentul intern şi norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea directorului general executiv.

CAPITOLUL IV
  Organe care activează pe lângă Consiliul superior

   A. Comisia superioară de disciplină
   41. Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe:
   a) analizează şi soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum şi ale persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile prevăzute în art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   b) rezolvă contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor;
   c) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârşit abateri grave, prevăzute de regulament.
    ___________
    Punctul 41. a fost modificat prin punctul 7. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   42. Comisia superioară de disciplină este formată din 5 membri titulari şi 5 membri supleanţi, experţi contabili, aleşi de Conferinţa naţională dintre membrii Corpului, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.
    Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani.
    ___________
    Punctul 42. a fost modificat prin punctul 8. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   43. Pot face contestaţii la Comisia superioară de disciplină împotriva hotărârilor comisiilor de disciplină ale filialelor toţi cei interesaţi, precum şi consiliile filialelor.
    Termenul de contestare este de 30 de zile de la data comunicării hotărârii comisiilor de disciplină ale filialelor.
   44. În perioada de judecare a contestaţiei se suspendă aplicarea prevederilor hotărârii de sancţionare, pentru lucrările începute.
   45. Pregătirea, audierea, deliberarea, natura şi comunicarea hotărârilor se fac în aceleaşi condiţii ca şi în cazul celor prevăzute pentru faptele din competenţa de judecare a comisiilor de disciplină ale filialelor.
   46. Raportorul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregăti raportul şi pentru a-l susţine în faţa Comisiei superioare de disciplină la termenul stabilit.
    În cazurile prevăzute la pct. 41 lit. a) teza a doua, hotărârea de sancţionare se supune dezbaterii Conferinţei naţionale, care o poate confirma sau infirma.
   47. Membrii Comisiei superioare de disciplină sunt răspunzători de păstrarea secretului profesional în exercitarea mandatului lor.
   48. Hotărârile Comisiei superioare de disciplină pot fi contestate la Consiliul superior în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă. Contestaţia nu suspendă aplicarea hotărârii.
   49. Pentru constituirea jurisprudenţei disciplinare Comisia superioară de disciplină întocmeşte o culegere cu toate soluţiile proprii pronunţate, precum şi cu cele pronunţate de comisiile de disciplină ale filialelor, publicându-le anual în revista Corpului.
   B. Reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile 
   50. Reprezentantul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile participă, în calitate de invitat, la lucrările Conferinţei naţionale, fără drept de vot.
    În acest sens:
   a) primeşte convocările la lucrările Conferinţei naţionale;
   b) primeşte hotărârile şi deciziile adoptate de organele de conducere ale Corpului, în domeniile supuse supravegherii publice, precum şi, la cerere, documentele care au stat la baza adoptării hotărârilor şi deciziilor, în termen de 7 zile lucrătoare de la adoptarea acestora.
    ___________
    Punctul 50. a fost modificat prin punctul 9. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

CAPITOLUL V
  Organele teritoriale ale Corpului

   A. Organele de conducere şi de control ale filialelor
   51. În reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti Corpul îşi constituie filiale fără personalitate juridică.
   52. Organele de conducere ale filialelor sunt: adunările generale, consiliile filialelor şi birourile permanente ale acestora.
    Controlul activităţii filialei se exercită de către cenzori.
   53. Consiliul filialei cuprinde maximum 10 membri titulari, inclusiv preşedintele, şi 4 membri supleanţi.
    Numărul de membri în consiliul filialei variază în funcţie de numărul total de membri înscrişi în evidenţa filialei la data de 31 decembrie a anului anterior alegerilor, conform tabelului de mai jos:


   
Numărul de membri ai filialei Numărul membrilor titulari în consiliul filialei Numărul membrilor supleanţi în consiliul filialei
 Experţi contabili Contabili autorizaţi Experţi contabili Contabili autorizaţi
Filiala Bucureşti 6 4 2 2
Filiale cu peste 1.500 de membri 5 2 1 1
Filiale cu 500- 1.500 de membri 4 1 1 0
Filiale cu până la 500 de membri 3 0 1 0

    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 10. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

    La filialele care au sub 100 de membri, consiliul filialei este format din 3 membri titulari, dintre care 2 experţi contabili, şi 2 membri supleanţi, unul expert contabil şi celălalt contabil autorizat.
   54. Funcţiile membrilor consiliului filialei nu sunt remunerate; sunt acoperite însă cheltuielile de deplasare şi de reprezentare. De asemenea, membrii consiliului filialei pot primi indemnizaţii în limitele şi în condiţiile aprobate de Conferinţa naţională.
   55. Membrii titulari şi supleanţi ai consiliului filialei sunt aleşi prin vot secret pentru o perioadă de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii activităţii mandatele a jumătate din numărul membrilor aleşi încetează după 2 ani.
   56. Locurile vacante în consiliul filialei provin, de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani de activitate în cadrul consiliului; mandatul membrilor care au fost sancţionaţi disciplinar încetează.
    Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după o perioadă cel puţin egală cu cea a mandatului îndeplinit.
   57. Modul de declarare a candidaturilor, de desfăşurare a votării şi de stabilire a celor aleşi este prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
   58. Consiliul filialei este convocat de preşedintele său ori de câte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe trimestru.
    Convocarea, la cererea majorităţii membrilor săi, este obligatorie, data şi ordinea de zi comunicându-se cu 10 zile înainte.
   59. Consiliul filialei nu poate delibera decât asupra problemelor ce sunt în competenţa sa şi care sunt înscrise pe ordinea de zi, cu excepţia celor care, datorită urgenţei lor, sunt supuse în şedinţă de către preşedinte; dezbaterile sunt conduse potrivit condiţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
   60. Cvorumul necesar pentru organizarea unei reuniuni a consiliului este de două treimi din numărul membrilor titulari.
    Hotărârile consiliului filialei sunt valabile dacă întrunesc un număr de voturi mai mare de jumătate din numărul membrilor săi. Dacă această majoritate nu a fost asigurată, se va organiza o şedinţă la care majoritatea voturilor celor prezenţi va fi suficientă dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor consiliului. La egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.
   61. Preşedinţii consiliilor filialelor se reunesc la intervale de timp regulate, sub preşedinţia preşedintelui Consiliului superior, în vederea realizării unei informări reciproce şi armonizării poziţiilor lor adoptate la nivelul filialelor, în domeniul competenţelor descentralizate.
   62. Deliberările consiliului filialei au caracter strict secret; hotărârile însă sunt date publicităţii în revista editată de Corp şi/sau pe site-ul filialei Corpului.
   63. Consiliul filialei are următoarele atribuţii:
   a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat în raza de activitate a filialei;
   b) asigură apărarea intereselor filialei şi administrarea bunurilor acesteia;
   c) asigură prevenirea şi concilierea tuturor contestaţiilor sau conflictelor de ordin profesional;
   d) hotărăşte în ceea ce priveşte înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia, potrivit precizărilor Consiliului superior;
   e) sesizează Consiliul superior cu propuneri şi sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil şi de contabil autorizat;
   f) sesizează comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului;
   g) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intereselor profesiei, conform hotărârii Consiliului superior;
   h) pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de prezentul regulament, precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;
   i) analizează şi adoptă proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior;
   j) urmăreşte realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferinţa naţională, precum şi execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli al filialei, luând sau propunând măsurile corespunzătoare în sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei;
   k) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Corpului.
   64. Biroul permanent al consiliului filialei este compus din 2-4 membri: un preşedinte şi 1-3 vicepreşedinţi; când sunt mai mulţi vicepreşedinţi, unul dintre aceştia este ales din cadrul contabililor autorizaţi.
    Preşedintele consiliului filialei este şi preşedintele biroului permanent.
    Preşedinţii şi vicepreşedinţii filialelor nu pot fi în acelaşi timp preşedinte sau vicepreşedinţi ai Consiliului superior.
   65. Vicepreşedinţii Biroului permanent sunt aleşi prin vot secret dintre membrii Consiliului. Alegerea la primul tur de scrutin este valabilă cu votul a două treimi din numărul celor prezenţi, care trebuie să reprezinte cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor consiliului filialei. Dacă un al doilea tur este necesar, votul majorităţii simple este suficient dintr-o participare de cel puţin 40% din numărul membrilor consiliului. La egalitate de voturi este ales cel mai în vârstă.
    Biroul permanent se întruneşte lunar şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii membrilor săi.
   66. Biroul permanent urmăreşte întocmirea proiectului bugetului filialei potrivit normelor emise de Corp şi înaintarea acestuia în termen la Consiliul superior.
   67. Preşedintele consiliului filialei este ales de adunarea generală dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani şi poate fi reales o singură dată.
    Persoana respectivă poate să cumuleze această funcţie numai dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil şi se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.
    Pentru asigurarea continuităţii, alegerea viitorului preşedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului preşedintelui în funcţie, fără ca perioada respectivă să influenţeze durata mandatului noului preşedinte.
   68. Preşedintele Biroului permanent al filialei asigură executarea hotărârilor Consiliului superior şi ale consiliului filialei, precum şi buna desfăşurare a activităţii membrilor filialei, având următoarele atribuţii principale:
   a) convoacă consiliul filialei şi conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament;
   b) reprezintă consiliul filialei pe lângă Consiliul superior şi pe lângă membrii Corpului;
   c) reprezintă Corpul în faţa reprezentanţilor autorităţilor publice şi ai colectivităţilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul superior;
   d) asigură urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat;
   e) asigură organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament;
   f) supune spre aprobare adunării generale execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul expirat;
   g) arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei şi clienţii acestora, în cazul când aceştia din urmă acceptă acest arbitraj;
   h) supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distincţii onorifice, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament;
   i) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile şi de deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului.
   69. În cazul în care un membru al Corpului este confruntat cu o dificultate particulară, îndeosebi pe plan etic, acesta poate cere sprijinul colegial al preşedintelui consiliului filialei; intervenţia preşedintelui este numai de natură să aplaneze aceste dificultăţi.
   70. În caz de deces al unui membru al Corpului, preşedintele poate, la cererea celor îndreptăţiţi, să desemneze un coleg care să asigure administrarea profesională provizorie a lucrărilor acestuia. O asemenea măsură poate fi luată, la cerere, şi în cazul incapacităţii temporare.
   71. În cazul când Comisia superioară de disciplină sau comisia de disciplină a filialei sancţionează un membru al Corpului cu suspendarea dreptului de a exercita profesia, preşedintele consiliului filialei desemnează pe unul sau pe mai mulţi dintre membrii filialei Corpului, sub rezerva acceptării clientului interesat, să execute misiunile încredinţate celui suspendat, oricare ar fi durata suspendării.
   72. Preşedintele desemnează pe unul dintre vicepreşedinţi ca înlocuitor de drept pe perioada cât el absentează sau în caz de demisie. Vicepreşedintele desemnat ca înlocuitor de drept poate fi, la rândul său, înlocuit cu un alt vicepreşedinte desemnat în acest sens sau, în cazul în care şi acesta este nevoit să lipsească, de cel mai în vârstă membru al consiliului filialei.
   73. Conducerea executivă a filialei se realizează de directorul executiv al filialei, salariat angajat prin concurs, responsabil cu buna funcţionare a compartimentelor operative şi administrative.
   74. Directorul executiv al filialei are următoarele atribuţii:
   a) execută hotărârile consiliului filialei şi măsurile stabilite de organele de conducere ale Corpului;
   b) elaborează proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul superior;
   c) asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi angajează cheltuieli în limita bugetului aprobat;
   d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative şi de secretariat ale filialei;
   e) organizează şi asigură evidenţa experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale;
   f) asigură elaborarea documentelor primare şi a situaţiilor necesare în vederea ţinerii contabilităţii, conform reglementărilor legale şi normelor emise de Consiliul superior;
   g) propune anual consiliului filialei schema de funcţiuni şi de salarizare a personalului necesar, care urmează să fie supusă aprobării Consiliului superior;
   h) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului permanent şi ale consiliului filialei, luând cunoştinţă de deciziile adoptate;
   i) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în actele normative, precum şi în hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale filialei şi ale Corpului.
   75. Secţiunea experţilor contabili este condusă de un vicepreşedinte expert contabil, iar Secţiunea contabililor autorizaţi este condusă de vicepreşedintele contabil autorizat.
   B. Organizarea activităţii filialelor
   76. Activităţile desfăşurate de filială se organizează pe următoarele verigi:
   - Secţiunea experţi contabili şi Secţiunea contabililor autorizaţi, organe alese;
   - sectoare, birouri şi compartimente, potrivit organigramei şi statelor de funcţii aprobate de Consiliul superior, reprezentând structurile executive ale filialei.
   77. Conducerea secţiunilor este asigurată de 3 membri desemnaţi din cadrul consiliului filialei, dintre care: un preşedinte desemnat dintre vicepreşedinţii Biroului permanent şi 2 membri.
   78. În funcţie de necesităţile secţiunilor Biroul permanent al consiliului filialei, prin decizia sa, poate completa secţiunile cu specialişti apreciaţi pentru competenţa şi lucrările lor; aceştia au în cadrul secţiunilor drept de vot consultativ.
   79. Şedinţele secţiunilor se ţin cu respectarea prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament.
   80. Desemnarea membrilor Secţiunii experţilor contabili se face din categoria experţilor contabili, membri ai consiliului filialei, iar a membrilor Secţiunii contabililor autorizaţi, pe cât posibil, din categoria contabililor autorizaţi, membri ai consiliului filialei.
   81. Secţiunile îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe aprobate de consiliul filialei.
    Pentru asigurarea condiţiilor necesare realizării atribuţiilor organelor alese ale filialei, preşedintele împreună cu directorul executiv desemnează o persoană din cadrul structurilor executive ale filialei.
   C. Înscrierea în Tabloul Corpului
   82. Activităţile prevăzute la art. 6, 7 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului, dovedită cu legitimaţia de membru, vizată anual.
   83. Înscrierea în Tabloul Corpului se face la cererea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi cu domiciliul sau sediul social în raza teritorială a filialei respective.
   84. Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzând cererea sa şi documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei şi pentru înscrierea în Tabloul Corpului.
   85. Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum şi în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. Acesta întocmeşte un raport cu constatările sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Tabloul Corpului.
   86. Decizia luată în legătură cu înscrierea în Tabloul Corpului se trimite compartimentului de specialitate însărcinat cu aceasta.
   87. În vederea garantării drepturilor de apărare, înaintea deciziei de respingere a cererii, cel interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, şi este convocat, dacă este cazul, însoţit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat în şedinţa consiliului filialei respective.
   88. Decizia privind refuzul de înscriere în Tabloul Corpului trebuie să fie temeinic motivată; cel interesat o poate contesta la secţiunea respectivă din cadrul consiliului filialei, în termen de 15 zile de la comunicare. Dacă este nemulţumit de decizia consiliului filialei, cel interesat poate contesta la Consiliul superior în termen de 30 de zile de la primirea acesteia.
   89. Procedura de înscriere a societăţilor comerciale de expertiză contabilă, precum şi a birourilor secundare ale acestora sau a cabinetului expertului contabil sau contabilului autorizat este cea prevăzută la pct. 83-88.
   90. Procedura de înscriere a persoanelor fizice străine şi a persoanelor juridice cu capital străin sau mixt se face cu respectarea procedurii stabilite de Consiliul superior.
   91. Tabloul Corpului este împărţit în 8 secţiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, precum şi membrii inactivi, şi anume:
    Secţiunea întâi - experţi contabili - liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.
    Secţiunea a doua - experţi contabili care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre CECCAR):
   A. membri activi;
   B. membri inactivi.
    Secţiunea a treia - persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute, care au obţinut calitatea de membru al Corpului.
    Secţiunea a patra - societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
   A. cu capital străin sau mixt;
   B. cu capital autohton.
    Secţiunea a cincea - contabili autorizaţi liber-profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.
    Secţiunea a şasea - contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare, de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi.
    Secţiunea a şaptea - societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
   A. cu capital străin sau mixt;
   B. cu capital autohton.
    Secţiunea a opta - membri de onoare:
   A. preşedinţi de onoare;
   B. experţi contabili de onoare;
   C. contabili autorizaţi de onoare.
    Structura pe secţiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior şi se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin parafă cu valabilitate anuală ce se aplică de către membrul Corpului pe contractele şi lucrările care intervin între acesta şi clienţi.
    ___________
    Punctul 91. a fost modificat prin punctul 11. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   92. Evidenţa persoanelor care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, inactive, se ţine în cadrul secţiunilor Experţi contabili şi Contabili autorizaţi, pe întreaga perioadă de inactivitate.
    Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabileşte de Consiliul superior.
   D. Drepturi şi obligaţii ce decurg din înscrierea în Tabloul Corpului
   93. Înscrierea în Tabloul Corpului conferă dreptul la exercitarea profesiunii pe întreg teritoriul ţării.
    Atunci când un membru al Corpului transferă activitatea sa într-o altă filială, el trebuie să ceară transferarea dosarului său şi înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat; la fel se va proceda şi în cazul societăţilor comerciale de expertiză contabilă şi societăţilor comerciale de contabilitate.
   94. Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului, au obligaţia să comunice filialelor de care aparţin toate modificările intervenite în forma de organizare, locurile de desfăşurare a activităţii, componenţa asociaţilor sau acţionarilor lor şi/sau în obiectul de activitate al acestora, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.
   95. După înscrierea în Tabloul Corpului experţii contabili şi contabilii autorizaţi depun, în formă scrisă, jurământul prevăzut la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată.
   96. În exercitarea profesiei, experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii şi prezentului regulament.
    Membrii Corpului pot prevedea prin contractele încheiate în condiţiile legii cu clienţii limitarea răspunderii civile a acestora.
    Este interzisă efectuarea de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi de lucrări specifice profesiei pentru operatorii economici sau pentru instituţiile unde sunt salariaţi sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă.
    De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor.
    Situaţiile de incompatibilităţi şi conflicte de interese pot fi detaliate de Consiliul superior şi Conferinţa naţională, în conformitate cu legislaţia europeană şi cu standardele internaţionale ale profesiei.
   97. Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:
   a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de administrare şi gestiune a societăţilor comerciale;
   b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;
   c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an;
   d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităţi şi conflicte de interese;
   e) membrul Corpului a fost sancţionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
   f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.
   98. Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte să înceteze a mai fi membru al Corpului.
   99. Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului.
   100. Faptul că cel interesat a cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior cererii sale.
   101. Începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.
   102. Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere.
    În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.
   103. Orice membru al consiliului filialei care, fără motive temeinice, refuză sau se abţine de la îndeplinirea obligaţiilor personale sau de la efectuarea lucrărilor care îi sunt impuse de funcţionarea normală a consiliului poate fi revocat din funcţie, fără ca aceasta să împiedice acţiunea disciplinară al cărei subiect ar putea fi.
    Revocarea se dispune de către Consiliul superior prin hotărâre.
   104. Dacă, ca urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberări, a întreprinderii de acţiuni repetate prin care se încalcă Regulamentul şi normele Corpului, membrii consiliului filialei provoacă prin aceasta imposibilitatea funcţionării corespunzătoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum şi în situaţia în care, cu ocazia alegerilor generale sau parţiale, nu se prezintă nicio candidatură, consiliul filialei se suspendă, iar atribuţiile acestuia vor fi exercitate de un administrator provizoriu desemnat de Consiliul superior din rândul membrilor filialei respective, până la organizarea de noi alegeri generale sau parţiale. Pe întreaga durată a îndeplinirii mandatului de administrator, activitatea acestuia este desfăşurată sub stricta îndrumare, coordonare şi supervizare a Biroului permanent al Consiliului superior şi a preşedintelui Corpului.
    Exercitarea atribuţiilor provizorii menţionate nu implică acte care să angajeze finanţele filialei şi nici luarea de decizii definitive privind personalul.
   105. Cheltuielile de funcţionare a consiliului filialei sunt asigurate prin bugetul anual al Corpului. Acest buget este alimentat din surse legal prevăzute, conform normelor aprobate de Conferinţa naţională.
   106. În cazul în care bugetul filialei nu a fost votat în timp util sau în cazul în care bugetul nu a fost încă aprobat, prevederile ultimului buget aprobat sunt luate în considerare, până la aprobarea noului buget.
   107. Organigrama structurii administrative a filialei este prezentată spre aprobare adunării generale ordinare a filialei de către preşedintele Biroului permanent al consiliului filialei, pe baza recomandărilor făcute de Consiliul superior.

CAPITOLUL VI
  Adunarea generală a filialei

   108. Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii activi ai acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate participa decât la adunarea generală a filialei de care aparţine.
   109. Adunarea generală ordinară se convoacă anual, în primele două luni ale anului sau la datele stabilite de Consiliul superior, iar în cazuri excepţionale se convoacă adunarea generală extraordinară. Convocarea adunării generale se publică într-un ziar local de mare tiraj, cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea adunării.
   110. Adunarea generală este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor prevăzuţi la pct. 108.
    Reprezentarea prin procură specială semnată de membrul care din motive întemeiate nu poate participa este admisă cu condiţia ca numărul membrilor reprezentanţi să nu depăşească 30% din numărul participanţilor efectivi la adunarea generală.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 12. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

    Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, prin aceleaşi mijloace, şi se consideră legal constituită prin participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la pct. 108.
   111. Hotărârile adunării generale sunt valabile dacă sunt adoptate cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
   112. Adunarea generală are următoarele atribuţii:
   a) ia cunoştinţă, dezbate şi aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliul filialei pentru perioada expirată;
   b) aprobă prin vot deschis bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei pentru exerciţiul financiar viitor şi execuţia bugetului pentru exerciţiul financiar expirat însoţit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei;
   c) ia cunoştinţă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activităţii profesionale a experţilor individuali şi a societăţilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista experţilor individuali şi a societăţilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor;
   d) alege şi revocă preşedintele şi membrii comisiei de disciplină a filialei;
    ___________
    Litera d) a fost modificată prin punctul 13. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   e) alege şi revocă preşedintele şi membrii consiliului filialei, precum şi cenzorii;
   f) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de membru al Consiliului superior;
   g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;
   h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulament, de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior.
   113. În cazuri excepţionale sau atunci când trebuie luate hotărâri urgente care depăşesc competenţa consiliului filialei, prin grija preşedintelui acestuia se convoacă adunarea generală extraordinară, folosindu-se procedura de convocare pentru adunarea generală anuală.
   114. Cenzorii sunt aleşi pentru o perioadă de 4 ani de către adunarea generală, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive.
   115. Cenzorii au misiunea de a verifica şi de a raporta adunării generale cu privire la gestiunea financiară a consiliului filialei pentru fiecare exerciţiu financiar din perioada pentru care au fost aleşi, cu privire la concordanţa dintre operaţiile înregistrate în contabilitate şi documentele aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, atestând regularitatea şi sinceritatea informaţiilor financiare şi a execuţiei bugetare.
    Cenzorii controlează respectarea condiţiilor privind convocarea adunărilor generale ale filialei.

CAPITOLUL VII
  Organele care activează pe lângă consiliul filialei

   A. Comisia de disciplină a filialei
   116. Comisia de disciplină a filialei este formată dintr-un preşedinte, 4 membri titulari şi 5 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei, experţi contabili, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită.
    Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.
    ___________
    Punctul 116. a fost modificat prin punctul 14. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   117. Comisia de disciplină de pe lângă consiliul filialei este competentă să sancţioneze abaterile disciplinare săvârşite de experţii contabili şi contabilii autorizaţi, membri ai filialei, cu domiciliul în raza teritorială a acesteia, chiar dacă abaterile au fost săvârşite în raza teritorială a altei filiale.
    Fac excepţie plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii şi preşedinţii comisiilor de disciplină ale filialelor, precum şi de persoanele fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România, care se depun la Comisia superioară de disciplină. Plângerile privitoare la fapte săvârşite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum şi de membrii Comisiei superioare de disciplină se depun la Comisia de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
    ___________
    Paragraful a fost modificat prin punctul 15. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   B. Procedura de judecată disciplinară
   118. Toate reclamaţiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau unei societăţi recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care aparţine cel reclamat. Aceasta înştiinţează preşedintele consiliului filialei cu privire la reclamaţiile primite.
    Fac excepţie reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor şi preşedinţilor comisiilor de disciplină ale filialelor şi împotriva persoanelor fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România care se adresează Comisiei superioare de disciplină, precum şi reclamaţiile îndreptate împotriva membrilor organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia şi împotriva membrilor Comisiei superioare de disciplină care se adresează Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
    ___________
    Punctul 118. a fost modificat prin punctul 16. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   119. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta, cu excepţia situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei superioare de disciplină, pentru care plângerile se depun la Consiliul superior, precum şi situaţiilor în care competenţa aparţine Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, pentru care plângerile se depun la Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
    Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore preşedintelui comisiei de disciplină, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei.
    ___________
    Punctul 119. a fost modificat prin punctul 17. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   120. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul superior al Corpului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   121. Fapta săvârşită de un membru al Corpului, indiferent de funcţia deţinută în structurile alese şi funcţionale, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ale Codului etic naţional al profesioniştilor contabili, hotărârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinară.
    Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:
   a) comportament necuviincios faţă de membrii Corpului sau faţă de alţi participanţi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere şi control ale Corpului;
    ___________
    Litera a) a fost modificată prin punctul 18. din Hotărâre nr. 13/2013 începând cu 17.01.2014.

   b) absenţa nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinţa naţională;
   c) nerespectarea dispoziţiilor Codului etic naţional al profesioniştilor contabili şi a normelor Corpului referitoare la publicitate;
   d) absenţa nejustificată de la acţiunile de pregătire şi dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp;
   e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;
   f) nerespectarea obligaţiei de păstrare a secretului profesional;
   g) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata cotizaţiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor;
   h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite, la filiala de care aparţine, declaraţiile anuale; pentru persoanele juridice răspunderea incumbă preşedintelui consiliului de administraţie sau administratorului unic, după caz;
   i) încălcarea dispoziţiilor cu privire la incompatibilităţi sau conflicte de interese;
   j) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control şi auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională;
   k) nedepunerea declaraţiilor sau declaraţiilor neconforme cu realitatea, în relaţiile cu Corpul sau cu terţii;
   l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terţi de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fără consimţământul acestora sau fără să fi fost consultaţi;
   m) nerespectarea normelor şi standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terţi;
   n) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calităţii serviciilor profesionale;
   o) orice alte încălcări ale normelor şi hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului.
    La stabilirea şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se va ţine seama de gravitatea încălcării şi de consecinţele acesteia.
   122. Următoarele abateri disciplinare se sancţionează astfel:
Abaterea Sancţiunea
1 2
a) Neplata cotizaţiei profesionale sau/şi a celorlalte obligaţii băneşti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai puţin de 3 luni şi nici mai mult de un an
b) Condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
c) Încălcarea cu intenţie, prin acţiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei, legal acordată Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei
e) Nerespectarea standardelor profesionale şi a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6-12 luni
 Interdicţia dreptului de exercitare a profesiei, în caz de repetare
 
   123. Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârşirii faptei.
   124. Membrii Corpului suspendaţi sau radiaţi din Tabloul Corpului vor fi înlocuiţi, cu acceptul beneficiarilor, în lucrările în curs de executare, din oficiu sau la cererea părţii interesate. Beneficiarii au dreptul să retragă membrilor Corpului care au fost suspendaţi sau radiaţi din Tabloul Corpului lucrările ce le-au fost încredinţate, fără despăgubiri de vreo parte, dar cu obligaţia, pentru membrii Corpului, de a restitui toate documentele, precum şi sumele primite, care nu reprezintă rambursarea unor cheltuieli deja efectuate.
   125. Membrii Corpului radiaţi din Tabloul Corpului trebuie să plătească salariaţilor lor care îşi încetează activitatea o indemnizaţie de concediere în condiţiile prevăzute de lege.
    Membrul Corpului care a fost suspendat trebuie să plătească salariaţilor săi, pe durata suspendării sale, salariile şi indemnizaţiile de orice natură prevăzute de contractele individuale sau colective de muncă şi de dispoziţiile legale în vigoare.
    În cazul suspendării preşedintele consiliului filialei desemnează imediat pe membrul sau pe membrii Corpului însărcinaţi să continue executarea lucrărilor încredinţate profesioniştilor care fac obiectul acestei măsuri, sub rezerva acceptării lor de către clienţi.
   126. Sunt nule toate actele, contractele şi convenţiile care încearcă să permită, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de către persoanele care nu au exerciţiul dreptului de a practica profesia de expert contabil sau contabil autorizat, conform legii şi prezentului regulament.
    Membrul Corpului supus de către comisia de disciplină a filialei la o sancţiune disciplinară este obligat la plata cheltuielilor care rezultă din acţiunea angajată împotriva lui, cu excepţia cazului în care Comisia superioară de disciplină decide că nu trebuie aplicată nicio sancţiune celui în cauză.
   127. Aplicarea unei sancţiuni disciplinare definitive trebuie să fie adusă la cunoştinţa publicului prin:
   a) afişarea unui extras al hotărârii de sancţionare la sediul filialei Corpului, însoţită de publicarea acestuia în revista Corpului;
   b) comunicarea măsurii, în scris, direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi tribunalului, în cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată.
    În cazul aplicării sancţiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotărâre definitivă, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la filiala de care aparţine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat şi parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.
    Aceeaşi obligaţie există şi în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.
    Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzătoare.
   128. Membrii comisiilor de disciplină sunt obligaţi să păstreze secretul profesional în exercitarea funcţiilor lor.
   C. Reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor
   129. Se abroga.

CAPITOLUL VIII
  Exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat

   130. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie şi să se manifeste liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea şi, în general, cu independenţa profesională.
    Exercitarea profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independenţei profesiei; expertul contabil şi contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se găsească în situaţia de conflict de interese şi în nicio altă situaţie care ar putea aduce atingere integrităţii şi obiectivităţii sale.
   131. Relaţiile experţilor contabili, contabililor autorizaţi şi societăţilor comerciale de profil cu clienţii se stabilesc prin contract scris de prestări de servicii, semnat de ambele părţi.
   132. Profesia de expert contabil sau de contabil autorizat poate fi exercitată individual, prin cabinete, sau printr-o societate comercială de profil înfiinţată potrivit legii.
   133. În exercitarea profesiei experţii contabili şi contabilii autorizaţi răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz, potrivit legii.
   134. Pentru onorariile stabilite prin contract încheiat cu operatorii economici se emit de către societăţile comerciale, la terminarea lucrărilor, facturi sau chitanţe, potrivit legii.
   135. Potrivit legii, obligaţia calculării şi vărsării impozitului aferent sumelor plătite experţilor contabili şi contabililor autorizaţi individuali drept onorarii de către societăţi comerciale revine acestora.
   136. Încasarea onorariului se va face de executantul lucrării direct de la beneficiar, în cazul în care acesta este persoană juridică, după ce s-a reţinut impozitul pe venit spre a se vărsa la buget.
    În cazul în care onorariul se încasează de la o persoană fizică, expertul contabil sau contabilul autorizat este obligat la stabilirea impozitului datorat pentru onorariul încasat şi la depunerea acestuia la organismul autorizat să îl încaseze.
   137. Societăţile comerciale de expertiză contabilă şi societăţile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai mulţi asociaţi ori acţionari. Acestea execută întreaga gamă de lucrări prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor legale.
    În cazul în care experţii, membri sau colaboratori ai unei societăţi comerciale de expertiză, sunt solicitaţi şi numiţi să efectueze expertize judiciare, operaţiuni de audit sau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor lucrări, inclusiv TVA, în contul acestei societăţi. Aceasta este răspunzătoare, alături de membrul sau colaboratorul său, de calitatea lucrării pe care o vizează.
    În acelaşi timp, este obligată să reţină şi să vireze impozitul legal datorat bugetului.
   138. Contractele de muncă se încheie în formă scrisă, între titularul cabinetului individual, respectiv administratorul societăţii comerciale de expertiză, şi fiecare expert contabil sau contabil autorizat.
   139. În aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 şi 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către experţii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii sunt:
   a) ţinerea sau supravegherea contabilităţii şi întocmirea situaţiilor financiare:
   - acordarea asistenţei privind organizarea şi ţinerea contabilităţii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;
   - elaborarea şi punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unităţii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune şi control prin buget, în baza şi cu respectarea normelor generale;
   b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:
   - analiza structurilor financiare;
   - analiza gestiunii financiare şi a rentabilităţii capitalului investit;
   - tehnici de analiză şi de gestiune a fondului de rulment;
   - sistem de credit - leasing, factoring etc.;
   - elaborarea de tablouri de finanţare şi planuri de trezorerie;
   - elaborarea de tablouri de utilizări şi resurse;
   - asistenţa în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor unităţii;
   c) efectuarea de audit financiar-contabil, ca:
   - diagnostic financiar - creşterea, rentabilitatea, echilibrul şi riscurile financiare;
   - audit intern - organizarea sau controlul regularităţii şi sincerităţii sistemului;
   - studii, asistenţă pentru realizarea de investiţii financiare;
   - audit statutar şi certificarea bilanţului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;
   d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internaţionale de evaluare, ca:
   - evaluări de bunuri şi active patrimoniale;
   - evaluări de întreprinderi şi de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donaţii sau la cererea celor interesaţi;
   - evaluări de elemente intangibile;
   e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condiţiile prevăzute de lege, ca:
   - expertize amiabile (la cerere);
   - expertize contabil-judiciare;
   - arbitraje în cauze civile;
   - expertize de gestiune;
   f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:
   - întocmirea de situaţii periodice;
   - consolidarea conturilor şi bilanţului;
   - întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung;
   g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:
   - studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal;
   - participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale;
   - asistenţă în probleme de TVA şi impozite;
   - fiscalitate imobiliară;
   - asistenţă în aplicarea tarifului vamal;
   - asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;
   - vizarea declaraţiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;
   h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică, cum ar fi:
   - organigrame, structuri, definiri de funcţii;
   - legături între servicii, circulaţia documentelor şi informaţiilor;
   - mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor, alegerea echipamentelor;
   - analiza şi organizarea fluxului informaţional;
   - alegerea softurilor necesare;
   - formarea profesională continuă;
   - contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii;
   i) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societăţile comerciale, conform prevederilor legale;
   j) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară şi faliment, cum ar fi:
   - efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidarea societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale;
   k) acordarea de asistenţă de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea societăţilor comerciale, cum ar fi:
   - activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;
   - studii de fezabilitate la înfiinţarea întreprinderilor;
   - activităţi ale holdingurilor;
   l) efectuarea pentru persoane fizice şi juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunoştinţe de contabilitate;
   m) alte activităţi şi servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum şi altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior.
   140. În aplicarea art. 2 alin. (3) şi art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizaţi în cadrul contractelor de prestări de servicii, individual sau prin societăţi comerciale de contabilitate, sunt:
   - ţinerea contabilităţii financiare şi de gestiune;
   - pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situaţiilor financiare;
   - lucrări, declaraţii şi operaţiuni fiscale lunare şi trimestriale (altele decât situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale), lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente şi asociaţii familiale etc.;
   - atribuţii de cenzor la asociaţii de proprietari/locatari, CAR-uri şi diferite asociaţii, fundaţii etc. fără scop patrimonial.

CAPITOLUL IX
  Veniturile şi cheltuielile Corpului

   141. Corpul, având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă, îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.
    Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Corp se organizează şi se conduce potrivit legii.
    Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care vor atesta crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.
   142. Contabilitatea sintetică şi analitică a cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului aprobat.
    Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv şi aprobate de directorul general executiv sau de directorii executivi ai filialelor.
   143. Veniturile Corpului se formează din:
   a) taxe de înscriere la examenul de expert contabil şi, respectiv de contabil autorizat;
   b) taxa de înscriere în Tabloul Corpului;
   c) cotizaţii anuale asupra veniturilor realizate de către membrii Corpului care îşi exercită profesia individual sau de către societăţi comerciale recunoscute de Corp;
   d) donaţii, încasări din vânzarea publicaţiilor proprii şi alte venituri.
   144. Taxa de înscriere în evidenţa Corpului este datorată şi se achită odată cu admiterea cererii de înscriere. Sunt exoneraţi de plata taxei de înscriere membrii onorifici ai Corpului.
    Expertul contabil sau contabilul autorizat care a fost radiat din Tabloul Corpului şi solicită reînscrierea este obligat să plătească taxa de înscriere cuvenită.
    Taxa de înscriere în Tabloul Corpului se stabileşte în valori absolute, anual, de către Conferinţa naţională ordinară.
   145. Cotizaţiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice şi juridice, sunt fixe şi variabile, pe tranşe de venit, fiind stabilite anual de Conferinţa naţională, pe baza metodologiei aprobate de Consiliul superior.
    Condiţiile şi termenele de achitare a cotizaţiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul superior.
   146. Cheltuielile Corpului se pot efectua numai pe bază de documente justificative, legal întocmite, în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a normelor privind disciplina financiară în cadrul Corpului, aprobate de Consiliul superior.

CAPITOLUL X
  Dispoziţii finale şi tranzitorii

   147. În exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, Conferinţa naţională, adunarea generală a filialei, Consiliul superior şi consiliul filialei emit hotărâri, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, precum şi preşedinţii de filiale emit decizii, iar preşedintele Consiliului superior emite ordine.
    Potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată, hotărârile şi deciziile de interes general, adoptate de Conferinţa naţională, Consiliul superior şi Biroul permanent al Consiliului superior se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.
    Sunt hotărâri şi decizii de interes general cele care se referă la:
   - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi toate modificările şi completările la acesta;
   - Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România şi toate modificările şi completările la acesta;
   - Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul superior al Corpului şi toate modificările şi completările la acesta;
   - Tabloul Corpului şi modificările la acesta;
   - accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului şi organizarea examenului de aptitudini;
   - auditul calităţii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
   - alte hotărâri şi decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general.
   148. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Corpului, care îşi exercită profesia individual sau sunt constituiţi în societăţi comerciale.
   149. Prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice străine care nu au domiciliul sau, după caz, sediul în România, care au calitatea de expert contabil sau de contabil autorizat în ţările lor şi care au îndeplinit condiţiile de înscriere în Tabloul Corpului şi îşi exercită activitatea în România, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, republicată.
   150. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare după aprobarea lui de către Conferinţa naţională a Corpului.
   151. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
  la regulament

PROCEDURA ALEGERILOR

CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   1. Alegerile pentru Consiliul superior şi, respectiv, pentru consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, cu reînnoirea bienală a jumătate din numărul membrilor aleşi.
    Preşedintele Consiliului superior şi preşedinţii consiliilor filialelor sunt aleşi prin vot secret, pentru 4 ani, de către Conferinţa naţională, respectiv de adunarea generală a filialei.
   2. Au dreptul de a alege şi de a fi aleşi toţi membrii Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, cu excepţia celor care:
   a) nu sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale;
   b) sunt membri de onoare;
   c) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;
   d) au fost sancţionaţi sau sunt investigaţi pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament.
   3. Votul este secret şi are loc la data fixată de Consiliul superior.
   4. Toţi membrii Corpului care au dreptul de a alege şi de a fi aleşi pot face declaraţii de candidatură, care vor cuprinde, sub sancţiunea neînscrierii în listele cuprinzând candidaţii:
   a) numele, prenumele şi adresa candidatului;
   b) categoria profesională din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat;
   c) modul de exercitare a profesiei;
   d) funcţiile deţinute anterior în cadrul Corpului şi perioadele respective;
   e) funcţia pentru care candidează, şi anume: membru al unui consiliu al Corpului sau preşedinte al Consiliului superior ori al consiliului filialei;
   f) obiectivele şi strategia pe care şi le propune candidatul dacă va fi ales;
   g) declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte cerinţele de eligibilitate prevăzute în regulament.
    Regulile privind conţinutul-cadru şi modul de completare a declaraţiei de candidatură se stabilesc de Consiliul superior.

CAPITOLUL II
  Alegerile pentru consiliile filialelor

   5. Declaraţiile de candidaturi, atât pentru Consiliul superior, cât şi pentru consiliile filialelor respective, se trimit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire consiliului filialei, până la data-limită stabilită de preşedintele Consiliului superior. Declaraţiile de candidatură pentru Consiliul superior pot fi trimise şi direct la Consiliul superior al Corpului.
    Declaraţiile de candidaturi primite după data-limită stabilită sunt considerate tardive şi deci nu sunt luate în considerare, anexându-se însă la procesul-verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.
   6. O comisie formată din cenzorul filialei, un membru al comisiei de disciplină şi directorul executiv al filialei verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a membrilor care au trimis declaraţii de candidaturi.
   7. Preşedintele consiliului filialei trimite preşedintelui Consiliului superior declaraţiile de candidaturi pentru un loc în Consiliul superior, însoţite de o atestare, de către preşedintele fiecărei filiale, că respectivul candidat îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de prezentul regulament.
   8. Pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, preşedintele consiliului filialei întocmeşte lista cuprinzând candidaţii - experţi contabili şi lista cuprinzând candidaţii - contabili autorizaţi.
    Listele sunt întocmite în ordine alfabetică şi cuprind următoarele:
   a) numele, prenumele şi adresa fiecărui candidat;
   b) numărul total de locuri pentru care se candidează, separat pentru titulari şi supleanţi;
   c) datele calendaristice ale celor două tururi de scrutin;
   d) semnăturile membrilor comisiei prevăzute la pct. 6.
    Un exemplar al listelor se transmite Consiliului superior.
   9. Listele cuprinzând candidaţii vor fi afişate la sediul filialei, cu minimum 15 zile înaintea datei alegerilor. Împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite sau oricăror erori se poate face întâmpinare la preşedintele filialei, în termen de 48 de ore de la afişare, care este obligat să o soluţioneze în termen de 48 de ore de la înregistrarea ei. Soluţia dată întâmpinării poate fi atacată la instanţa de judecată competentă, potrivit legii.
   10. Este interzis consiliilor în funcţiune şi personalului angajat al filialei să facă orice fel de propagandă în favoarea unuia sau a mai multor candidaţi ori să se asocieze la propaganda făcută în favoarea candidaturii unor membri ai Corpului.
   11. Directorul executiv al filialei întocmeşte listele membrilor Corpului cu drept de vot în cadrul filialei, în ordine alfabetică:
   a) lista membrilor experţi contabili;
   b) lista membrilor contabili autorizaţi.
    Listele cuprind: numele şi prenumele, numărul matricol, adresa şi două coloane rezervate pentru înscrierea prezenţei la primul tur de scrutin şi, eventual, la al doilea.
    Listele se afişează la sediul filialei, la loc vizibil, cu minimum 15 zile înainte de data alegerilor. Prevederile pct. 9 referitoare la întâmpinare se aplică în mod corespunzător.
   12. Pentru reînnoirea bienală a consiliilor filialelor numărul membrilor care vor fi aleşi este determinat în funcţie de efectivul existent, ţinându-se seama de numărul membrilor înscrişi în Tabloul Corpului la filiala respectivă.
   13. În fiecare listă întocmită pe categorii profesionale, aşa cum se prevede la pct. 11, vor fi înscrişi numai experţii contabili şi contabilii autorizaţi din Tabloul Corpului având cotizaţia profesională achitată la zi.
   14. La data hotărâtă pentru alegeri, preşedintele consiliului filialei, ajutat de membrii Biroului permanent, deschide adunarea generală, constatând dacă este legal constituită, potrivit prezentului regulament.
    În caz afirmativ, fiecare participant va fi legitimat cu carnetul de membru şi se va verifica înscrierea sa în lista cuprinzând alegătorii, după care va primi buletinul de vot.
   15. Buletinul de vot va cuprinde toţi candidaţii, în ordine alfabetică, identificaţi cu: nume, prenume şi calitatea profesională.
    Buletinele de vot se imprimă, prin grija consiliului filialei, pe hârtie de aceeaşi densitate şi culoare, într-un număr care trebuie să acopere numărul alegătorilor; forma grafică şi dimensiunile acestora vor fi unitare. Buletinele de vot distribuite alegătorilor vor purta ştampila filialei.
   16. Votul este secret; în acest scop, se vor asigura de către preşedintele consiliului filialei condiţiile necesare votării.
    Modul de votare
   17. În cazul în care alegătorul nu votează un candidat oarecare, îşi exprimă voinţa prin anularea (bararea cu o linie) poziţiei respective de pe buletinul de vot, fără să înscrie un alt candidat în loc. În acelaşi mod va anula toţi candidaţii înscrişi pe buletinul de vot peste numărul locurilor vacante.
   18. Numărarea voturilor este asigurată de o comisie formată din 3-5 persoane alese de adunarea generală.
   19. Când toate buletinele de vot ale alegătorilor au fost introduse în urnă, se procedează la deschiderea şi numărarea voturilor. Buletinele considerate valabile sunt menţionate (bifate) pe lista candidaţilor.
   20. Buletinele albe sau completate neciteţ, cele care cuprind mai multe nume decât locuri de ocupat, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă ştampila filialei, cele care conţin un semn de recunoaştere sau o menţiune referitoare la candidaţi ori la terţi nu sunt luate în seamă la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal.
   21. Comisia de numărare a voturilor întocmeşte imediat un proces-verbal al operaţiunilor de numărare a voturilor şi de stabilire a rezultatului votării, care se semnează de toţi membrii săi.
   22. Procesul-verbal de numărare a voturilor se întocmeşte în dublu exemplar de către comisie şi cuprinde:
   a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;
   b) numărul alegătorilor prezenţi la adunare;
   c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
   d) numărul voturilor nule;
   e) numărul voturilor obţinute de fiecare candidat în parte;
   f) numărul total al buletinelor de vot imprimate;
   g) numărul buletinelor rămase nefolosite şi anulate.
    Un exemplar al acestuia se transmite preşedintelui Consiliului superior.
   23. La primul tur de scrutin sunt declaraţi aleşi candidaţii care au obţinut minimum două treimi din numărul total al voturilor valabil exprimate. La cel de-al doilea tur de scrutin sunt aleşi candidaţii care au obţinut cel mai mare număr de voturi.
    Candidaţii care au obţinut numărul de voturi prevăzut la paragraful 1 vor ocupa locurile vacante în limita numărului acestora şi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. Mai întâi se vor ocupa locurile de titulari şi apoi cele de supleanţi.
   24. Rezultatul votării, după controlarea numărului de voturi şi alegători, este imediat declarat şi afişat la sediul consiliului filialei.
   25. Preşedintele consiliului filialei unde au avut loc alegerile adresează candidaţilor aleşi, în maximum 4 zile, invitaţia să participe la prima şedinţă a consiliului după alegeri.

CAPITOLUL III
  Alegerile pentru Consiliul superior al Corpului

   26. Alegerea Consiliului superior are loc în cadrul Conferinţei naţionale.
   27. Pentru declaraţiile de candidaturi primite, preşedintele Consiliului superior întocmeşte cele două liste de candidaţi, pentru experţi contabili şi, separat, pentru contabili autorizaţi, conform prevederilor pct. 11.
   28. Preşedintele Consiliului superior trimite listele candidaţilor pentru Consiliul superior preşedinţilor consiliilor filialelor, care le vor afişa la sediile filialelor respective cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru alegeri.
   29. Prevederile pct. 10 se aplică şi membrilor Consiliului superior, precum şi tuturor structurilor alese şi executive ale acestuia.
   30. Modul de votare este identic cu cel arătat la pct. 16 şi 17.
   31. Prevederile pct. 13-15 şi 22 se aplică şi pentru alegerile Consiliului superior.
   32. Numărarea voturilor pentru alegerea Consiliului superior se face potrivit procedurii prevăzute de pct. 18-21.
CAPITOLUL IV
  Alegerea preşedintelui Consiliului superior şi a preşedinţilor
consiliilor filialelor

   33. Declaraţiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Consiliului superior sau consiliului filialei, după caz, până la data-limită stabilită de Consiliul superior.
    La nivelul Consiliului Superior şi, respectiv, al consiliului filialei, primirea şi verificarea declaraţiilor de candidatură, precum şi întocmirea listei candidaţilor se fac de către comisia de nominalizare numită de Consiliul Superior; membrii comisiei nu pot fi în acelaşi timp şi candidaţi în alegeri.
    
   331. Procedura alegerii este stabilită prin hotărâre a Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.
    
   34. Se abroga.
   35. Se abroga.
   36. Se abroga.

ANEXA Nr. 2
  la regulament

ŞEDINŢELE ORGANELOR DE CONDUCERE

   1. Şedinţele de lucru ale consiliilor Corpului şi birourilor permanente sunt legal constituite numai în condiţiile asigurării prezenţei majorităţii legale a membrilor acestora.
   2. Consiliile Corpului pot delibera numai asupra problemelor înscrise în ordinea de zi comunicată, cu cel puţin 7 zile înainte, şi numai în mod excepţional asupra celor care, datorită urgenţei lor, sunt supuse direct în şedinţă de către preşedinte.
   3. Preşedintele conduce deliberările; el nu poate refuza cuvântul unui participant.
    Preşedintele poate atenţiona pe oricare participant care ia cuvântul fără a-l fi cerut şi obţinut, care depăşeşte timpul acordat sau care, după ce a fost invitat de preşedinte să se limiteze la problema în curs de dezbatere, nu se conformează acestei invitaţii.
    Preşedintele poate chema la ordine, cu menţionarea în procesul-verbal, pe oricare membru al Corpului care proferează atacuri la persoană sau provoacă dezordine.
   4. Durata expozeului fiecărui participant este limitată la cel mult 7 minute, cu excepţia celui al preşedintelui, precum şi al preşedinţilor şi raportorilor secţiunilor şi comisiilor, inclusiv al reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor.
   5. Şedinţa poate fi suspendată de preşedinte după consultarea adunării sau la cererea majorităţii participanţilor.
   6. Votul se exprimă prin ridicarea mâinii. Secretarul de şedinţă procedează la numărarea voturilor, iar rezultatul se comunică de către preşedinte. Totuşi, votul secret poate fi cerut ori de câte ori este cazul şi îndeosebi:
   a) în cazurile avute în vedere la pct. 5;
   b) când se procedează la o numire, dacă votul secret este cerut de preşedinte, de un membru al Consiliului sau de prezidiul şedinţei;
   c) în alte cazuri, când este cerut de majoritatea membrilor prezenţi.
   7. Dezbaterile se consemnează în procese-verbale sau stenograme, după caz, şi vor cuprinde menţiuni referitoare la: data şi locul încheierii, numele şi prenumele membrilor prezenţi şi ale celor care absentează, ordinea de zi, dezbaterile din şedinţă şi hotărârile adoptate. Acestea se semnează de preşedinte şi de persoana care le-a întocmit.
   8. Deliberările au un caracter strict secret. Cu toate acestea, consiliul poate, prin decizie specială, să admită publicarea lor în extras sau în întregime.
   9. Hotărârile adoptate sunt făcute publice.
ANEXA Nr. 3
  la regulament

ACORDAREA DE DISTINCŢII ONORIFICE

   1. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi care au o activitate profesională în una dintre aceste calităţi de cel puţin 30 de ani şi se bucură de prestigiu profesional şi moral pot primi titlul de:
   - " Expert contabil de onoare";
   - " Contabil autorizat de onoare".
   2. De asemenea, preşedinţii consiliilor filialelor şi preşedinţii Consiliului superior al Corpului pot primi titlul de:
   - " Preşedinte de onoare al filialei";
   - " Preşedinte de onoare al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România", dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
   a) au exercitat acest mandat timp de cel puţin 6 ani;
   b) au fost timp de cel puţin 6 ani membri titulari ai unui consiliu al Corpului;
   c) au fost înscrişi în evidenţa experţilor şi au activat în această calitate timp de cel puţin 10 ani;
   d) să nu fi suferit sancţiuni disciplinare pe întreaga perioadă de viaţă activă ca profesionist contabil.
    Acceptarea acestui titlu implică pentru beneficiarul său renunţarea de a solicita un nou mandat de preşedinte.
   3. Experţii contabili şi contabilii autorizaţi membri ai Corpului Contabililor Autorizaţi şi Experţilor Contabili, înfiinţat în anul 1921, precum şi experţii contabili care au obţinut calităţile respective în baza decretelor nr. 434/1957 şi nr. 79/1971 pot primi titlul de "Expert contabil de onoare" şi "Contabil autorizat de onoare" dacă au o vechime cumulată în aceste calităţi de cel puţin 30 de ani, pe baza cererii proprii, a copiei carnetelor respective de membru depuse la filialele de care aparţin şi a copiei cazierului judiciar.
   4. Procedeul de acordare a titlului de "Expert contabil de onoare" şi "Contabil autorizat de onoare" este următorul:
   a) preşedintele filialei supune propunerile de acordare a titlurilor onorifice adunării generale anuale; după aprobare, înaintează lista spre confirmare Conferinţei naţionale anuale;
   b) preşedintele Consiliului superior înscrie pe ordinea de zi a Conferinţei naţionale anuale lista membrilor de onoare aprobată în adunările generale ale filialelor şi o supune confirmării acesteia;
   c) după confirmarea Conferinţei naţionale, filialele fac transferarea din partea Tabloului Corpului în care membrii confirmaţi ca onorifici figurează până atunci în partea corespunzătoare din Tabloul Corpului destinată membrilor de onoare, aceştia putând, de la acea dată, să se bucure de drepturile ce le sunt conferite.
   5. Experţii contabili de onoare şi contabilii autorizaţi de onoare pot asista la adunările generale ale filialelor de care aparţin.
    Consiliile filialelor pot decide să li se asigure, potrivit unor modalităţi pe care le stabilesc, ca aceştia să primească gratuit revista Corpului.
   6. Membrii de onoare trebuie să se abţină de la orice acţiune de natură să desconsidere profesia al cărei titlu de onoare le-a fost conferit.
   7. Ei trebuie să îl înştiinţeze pe preşedintele comisiei de disciplină despre implicările, penalizările şi condamnările al căror subiect sunt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natură penală.
    Aplicarea unei sancţiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obţinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior.
   8. Membrii de onoare ai Corpului sunt exoneraţi de taxa de înscriere şi de cotizaţiile fixe.

Descarca Hotararea nr. 294/13.08.2013 si ROF CECCAR actualizat

 

« Inapoi

Home  | Acces profesie  | Educatie  | Audit de calitate  | Etica  | Evidenta membri  | Contact